24 maja w Książnicy Pomorskiej odbyło się podpisanie umów na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Prezes Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Elżbieta Rink  podpisała umowę na realizację projektu „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”.

Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe również projektów, które wpierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”. Partnerami w realizacji projektu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

W ramach wyjazdu jest planowany w dniach 11-13 czerwca wyjazd do województwa dolnośląskiego.

Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, operacja jest działaniem  na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ  wymiana doświadczeń, operacji realizowanych w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną. Pokazane inicjatywy mogą być godne do  naśladowania tych, którym się udało i skorzystać  z doświadczenia innych LGD. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa zachodniopomorskiego w szczególności pracownicy lub przedstawiciele Zarządu, Rady lub inni członkowie LGD. Planowanym efektem realizacji operacji jest zdobycie  wiedzy przez 24 uczestników na przykładach dobrych praktyk w jaki sposób można wykorzystać zasoby środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowo- historycznego w aktywizacji mieszkańców i rozwoju obszaru w sposób innowacyjny nie występujący w województwie  zachodniopomorskim. Pokazane inicjatywy jako przykłady godne do  naśladowania będą popularyzowane. Nastąpi wymiana doświadczeń i zgłębienie wiedzy, która pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania przy projektach na obszarze naszego województwa. Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach powiatu lubańskiego w województwie dolnośląskim, w jaki sposób lokalne dziedzictwo czy to przyrodnicze, czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie gospodarczy obszaru może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru. Pozyskana wiedza będzie przekazywana poprzez artykuły na stronach internetowych, relacjach ustnych i szkoleniach. Będzie propozycją z której mogą skorzystać partnerzy z województwa zachodniopomorskiego.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.