Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs pn. Polsko-ukraińska współpraca młodzieży. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadania z zakresu współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy.
 3. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2015 r.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

 1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
 2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości: 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
 3. Zadanie realizowane jest w formie projektów (maksymalnie 5 projektów). Projekt polega na organizacji spotkań rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce trwającego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 14 dni. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu realizowanego w ramach zadania wynosi maksymalnie 50.000 zł.
 4. W roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu, Minister Edukacji Narodowej realizował zadania publiczne: „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” (kwota 1.500 tys. zł) oraz „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” (kwota 1.135 tys. zł, w tym na projekty polsko-ukraińskie 550 tys. zł).

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.
 3. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.
 4. Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Właściwość osoby podpisującej ofertę jest sprawdzana w oparciu o postanowienia § 2 ust. 10-12 Regulaminu konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 2 ust. 11 Regulaminu konkursu.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa
 2. Termin składania ofert: 15 maja 2015 r.
 3. Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie do: 15 maja 2015 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

V. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERT ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 1. Każda oferta podlega ocenie.
 2. Cele konkursu, sposób informowania, warunki uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, finansowanie zadania oraz kryteria i sposób oceny ofert określa szczegółowo regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VI. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Kontakt: Bartłomiej Radecki, główny specjalista w Departamencie Ekonomicznym, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 34 74 843.
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.