Impulsem do zrównoważonego i trwałego rozwoju jednostek osadniczych staje się dziś koncepcja Smart City (inteligentne miasto, inteligentna gmina). Jest to innowacyjna inicjatywa, która prowadzi do usprawnienia funkcjonowania społeczeństw poprzez: nowoczesne rozwiązania w komunikacji społecznej, zarządzanie wytwarzaniem i zużyciem energii, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Koncepcja Smart City przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z: trwałym rozwojem społeczeństw, bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej, wykluczeniem społecznym, zanieczyszczeniem środowiska. Smart City, jako jeden z kluczowych projektów rozwijanych w krajach Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz działania zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz pobudzenia innowacyjności gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. W XXI w. sektor energii stanowi istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy oraz niezależność poszczególnych krajów i społeczeństw. Następuje proces przebudowy gospodarki w kierunku samowystarczalności energetycznej bazującej na własnych, w dużej mierze odnawialnych, zasobach oraz na produkcji energii w lokalnych rozproszonych źródłach wytwarzania, a także na tworzeniu inteligentnych sieci społecznych i dystrybuujących energię. Koncepcja Smart City jest w krajach rozwiniętych kołem zamachowy nowoczesnej gospodarki. Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wdrożenie do życia społecznego i gospodarczego praktycznych wdrożeń biznesowych, a także poprzez aktywizację kapitału społecznego oraz przyciągnięcie kapitału prywatnego do inwestycji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Warunkiem skuteczności tych działań jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu przy aktywnym udziale mieszkańców jako prosumentów. Celem omawianych działań będzie wdrożenie rozwiązań i utworzenie płaszczyzn współpracy, które w sposób trwały przyczynią się do dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej.

Program konferencji znajduje się do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_smart_city.jpg)Plakat[ ]80 kB
Pobierz plik (smart city - broszura.pdf)Smart City - program[ ]114 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.