Statystyki odwiedzin - Często zadawane pytania FAQ.
Online: 1 | Dzis: 2 | Wczoraj: 0 | W tygodniu: 2 | W miesiącu: 125 | W roku: 614 | Wszystkich: 18 392 | II poł. 2017: 1676 | I poł. 2018: 2372 | II poł. 2018: 4627 | I poł. 2019:6589 | II poł. 2019: 1928 | I poł. 2020: 1464 | II poł. 2020: 403 | I poł. 2021: 751 | II poł. 2021: 519 | I poł. 2022: 603 | II poł. 2022: 1953 | I kw.2023: 281 | I poł. 2023: 487 | III kw.2023: 210 | II poł.2023: 353 | I kw.2024: 614

Często zadawane pytania - Wszystkie FAQ

Często zadawane pytania - Wszystkie FAQ

1.1 Zmiana procedur oceny i wyboru operacji oraz procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Wszelkie zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny nie wymagają zmiany umowy ramowej, jednak powodują konieczność każdorazowego poinformowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządem Województwa (§ 10 ust. 6 i 7 umowy ramowej), przy czym zmiany proponowane przez LGD nie mogą stać w sprzeczności z warunkami, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy ramowej, m.in. wpływać na zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczególnych kryteriach w ramach oceny LSR.

Spółki z o. o. będąc osobami prawnymi są podmiotami, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”), w tym także w ramach rozwijania działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia LSR. Należy jednak pamiętać, że podmiot taki musi spełniać warunki określone w § 7 rozporządzenia LSR, w tym warunek dotyczący wykonywania działalności gospodarczej (§ 7 ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), o pomoc w ramach zakresu rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju (LSR), albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Jednocześnie, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie przez ten podmiot mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Ponadto, rozporządzenie określa dodatkowe warunki jakie wnioskodawca musi spełnić, aby otrzymać pomoc w ramach poszczególnych zakresów. W zakresie rozwijania działalności gospodarczej pomoc na operację jest przyznawana m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Jasnym jest zatem, że podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz te które działalność gospodarczą prowadzą, ale nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), są wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym jako „rozwijanie działalności gospodarczej”. Art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wyliczeniu rodzajów działalności do której nie stosuje się przepisów tej ustawy nie zawiera odniesień do działalności prowadzonej przez kościelne osoby prawne.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z przywołanymi przepisami, wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS nie stanowi cechy konstytucyjnej pojęcia „przedsiębiorca”. W wyroku z dnia 19 marca 2014 r. sygn. Akt I C SK 364/13, Sąd Najwyższy zauważył, że „w orzecznictwie tak Sądu Najwyższego, jak i sądów administracyjnych oraz powszechnych konsekwentnie od wielu lat wyrażany jest pogląd, że stosowany wpis nie jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania statusu przedsiębiorcy, gdyż decyduje o tym jedynie faktyczne podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej (art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legitymizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności”. W świetle powyższego oraz mając na uwadze, że kościelne osoby prawne posiadają osobowość prawną, a z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) wynika, że mogą one prowadzić działalność gospodarczą – kościelną osobę prawną należy traktować jako przedsiębiorcę, jeżeli wykonuje działalność gospodarczą. Należy przy tym zaznaczyć, że wpis do rejestru przedsiębiorców jako przesłanka dopuszczalności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. Przepisy nie wymagają rejestracji kościelnych osób prawnych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Katalog podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców w KRS zawarty w art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 z późn. zm.) jest konsekwencją obowiązku rejestrowego nałożonego na te podmioty przez ustawy materialne. Takiego obowiązku nie przewiduje ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do kościelnych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie, np. uczelnie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, a mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą, o ile statut tych osób prawnych wyraźnie tak stanowi.
W przedmiotowej sprawie należy ponadto zwrócić uwagę na konieczność spełnienia przez wnioskodawcę podstawowego, cytowanego na wstępie (§ 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia), warunku umożliwiającego ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Z informacji zawartych w opisie stanu faktycznego wynika, że przedmiotowa kościelna jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej (nie jest kościelną osobą prawną), a więc nie spełnia warunku wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów nie wynika jednocześnie, czy spełnia warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, tj. jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570) nie wprowadza literalnych ograniczeń w zakresie możliwości ubiegania się przez osobę fizyczną o pomoc w zakresie innym niż „podejmowanie działalności gospodarczej”, natomiast ze specyfiki poszczególnych zakresów może wynikać takie ograniczenie (np. zakres „budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”). Obowiązujące przepisy regulujące zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz regulujące kwestię rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności nie wprowadzają ograniczenia w zakresie określenia w LSR grupy podmiotów do których kierowana będzie pomoc ze środków LSR. Niemniej jednak należy pamiętać, że każde ograniczenie w takim zakresie musi wynikać ze specyfiki obszaru i być poprzedzone gruntowną analizą. Wydaje się przy tym, że najlepszym rozwiązaniem byłoby odzwierciedlenie tego typu ograniczenia w lokalnych kryteriach wyboru.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, zadania LGD obejmują opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej. Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą RLKS”, wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 (w tym w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), nie przysługuje, jeżeli podczas dokonywania wyboru operacji nie zastosowano określonej w LSR procedury zapewniającej bezstronność członków rady. Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS, organem do którego właściwości należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 może być zarząd LGD, jeżeli w statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu. Wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy RLKS, art. 17 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy RLKS stosuje się odpowiednio do zarządu LGD.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570 oraz z 2016 r. poz. 1390), pomoc na operację w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej” jest przyznawana jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Rozporządzenie LSR nie wprowadza ograniczeń w zakresie możliwości skorzystania przez osoby podejmujące działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w mniejszej wysokości.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia - pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze - i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
Wobec tego, podmiotowi, który będzie ubiegał się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej - pomoc może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020.
Jednocześnie, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej - nie będzie możliwe przyznanie premii.

Zgodnie z § 3 ust1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, o pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. jest pełnoletni,
  3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015.poz.584 z późń.zm.)
  4. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015.poz.584 z późń.zm.)

Reasumując osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz.584 z późń.zm) może ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod warunkiem, że miejsce wykonywania tej działalności znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2014-2020, pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana osobom prawnym (jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR) albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR). W praktyce oznacza to, że o pomoc w ramach rozwijania działalności gospodarczej mogą ubiegać się: spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Szczegóły dotyczące przyznania pomocy w/w podmiotom zostały opisane w w/w rozporządzeniu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, pomoc jest przyznawana na operacje dotyczące tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, podmiotom będącym przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. Zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.
Podmioty, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy m. in. na operacje dotyczące tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego zostały określone w § 3 w/w rozporządzenia.
Z analizy przesłanych informacji wynika, iż Centrum Integracji Społecznej nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy.
Warunek ten byłby spełniony w przypadku, kiedy Wnioskodawcą byłaby Gmina.
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, iż wykonanie zakresu rzeczowego operacji musi uwzględniać spełnienie innych wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.