Regulamin Konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną 2018

Organizatorem konkursu na Palmę i Babę Wielkanocną jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 13 gmin z terenu działania „Lider Pojezierza”. Odbędzie się podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem 2018 w Choszcznie.

1. Cele konkursu

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Promocja dorobku kulturowego wsi;
 • Promocja tradycji i zwyczajów oraz obrzędów kulinarnych związanych ze świętami wielkanocnymi.

2. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy i baby wielkanocne. Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • do 1,5 m wysokości,
 • powyżej 1,5 m wysokości.

Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.
Najciekawsze palmy i baby oceniane będą w kategorii indywidualnej.

3. Warunki konkursu:

W konkursie mogą brać udział Stowarzyszenia, mieszkańcy z terenu działania Lidera Pojezierza oraz szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).

4. Warunki udziału:

 • Praca zbiorowa lub indywidualna;
 • Do konkursu nie może przystąpić osoba, która jest zawodowym cukiernikiem;
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • Zgłoszenie palmy i baby do konkursu w podanym niżej terminie.

5. Miejsce i termin składania prac:

Plac Jana Pawła II „Plac przy kościelny” w Choszcznie w dniu 25 marca 2018 r.
do godz. 13:00 (namiot organizatora wydarzenia Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”).

6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną i zawierającą następujące informacje:

 • Imiona i nazwiska twórców;
 • Pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego z Liderem w dniu 25 marca 2018 r.
Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej instytucji.

8. Ocena prac:

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
  z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy i baby wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych oraz zakupionych w sklepie;
 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Niezależne Jury.
 • Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce
  w konkursie na palmę wielkanocną i  I, II, III w konkursie na babę wielkanocną).
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.

9. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • Zgodność z regulaminem konkursu,
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Estetykę wykonania pracy.

10. Kontakt:

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Aleja I Maja 6, 74-320 Barlinek - Ewa Stolarska tel. 505-711-328 lub 95-746-03-60

11. Dane osobowe:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia, który przetwarza dane w celach realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może udzielać informacji dotyczących danych osobowych osób, których dane dotyczą uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych , w oparciu o art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku przy
Alei I Maja 6, zawartych na zgłoszeniach do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Dane osobowe są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.