Grupą docelową projektu są przedstawiciele LGD z 5 województw: zachodniopomorskie - 15, wielkopolskie 15, lubuskie 10, śląskie 10 i podkarpackie 10.

Program projektu to konsultacje online z LGD z kujawsko - pomorskiego, które to LGD maja największe doświadczenie we wdrażaniu wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju i wyjazd studyjny do woj. podkarpackiego. Uczestnicy projektu będą realizować program wyjazdu zgodnie z harmonogramem w dniach 19-24.09.2022 r. Wspólne spotkanie uczestników operacji. Przygotowanie szczegółowego planu działań do realizacji celów operacji. Spotkanie z partnerami z Województwa Podkarpackiego. Omówienie dotychczasowej działalności LGD partnerskich. Objazd projektów realizowanych przez Ziemię Przemyską i innych LGD z województwa podkarpackiego.

Wspólne spotkanie partnerów i przedstawicieli innych LGD z terenów woj. podkarpackiego. Projekty alternatywne realizujące i wspierające LSR. Projekty współpracy – informacje o realizowanych projektach działania w ramach KSOW. Doświadczenia oraz współpraca w kolejnych edycjach.

Omówienie wniosków z tworzonych LSR w każdej z LGD uczestniczących w spotkaniu.

Warsztaty z przygotowaniem dokumentów – regulaminów oraz procedur z podziałem na grupy. Każda grupa zajmie się pakietem dokumentów przygotowanych podczas spotkań online.

Wyjazd w teren. Projekty realizowane przez LGD z Podkarpacia. Spotkania z uczestnikami projektów KGW, OSP, samorządy i przedsiębiorcy. projekty związane ze Smart Village. Po zakończeniu operacji uczestnicy będą mogli wykorzystać materiały wspólne opracowane i doświadczenia przekazać pozostałym nieuczestniczącym przedstawicielom LGD. Operacja realizuje cele KSOW - Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Przewidywane efekty operacji ilość uczestników biorących udział w wyjeździe studyjnym - 60 osób, spotkania online - 1 i sprawozdanie z efektów wyjazdu i spotkań online które zostaną uwzględnione w LSR partnerów operacji - 1

Partnerzy operacji.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.