W dniach 09-10.10.2017 r., w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się  szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", dotyczące Zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące:

 • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 • Zasady przyznawania pomocy wynikające z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznanie pomocy.
 • Najistotniejsze elementy Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę LGD.
 • Karta Opisu Operacji – załącznik obowiązkowy do Wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie którego Rada LGD ocenia spełnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru przez operację.
 • Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
 • Biznesplan jako źródło ekonomicznej oceny operacji
 • Zasady sporządzania Biznesplanu dla działania 19.2

Każdy z uczestników otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe, które mają pomóc w późniejszym sporządzeniu wniosków o przyznanie pomocy, oraz biznesplanu.

Podsumowaniem szkolenia, a zarazem sprawdzeniem przyswojonej wiedzy przez uczestników szkolenia był test dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków w związku z planowanymi naborami z następujących zakresów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych..

Przypominamy, że uczestnictwo i pozytywne zaliczenie testu, uprawnia wnioskodawcę do otrzymania 10 punktów podczas oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia, w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresach zgodnych z harmonogramem naborów. 

Szkolenie poprowadził Pan Łukasz Piotrowski - Główny specjalista ds. przedsiębiorczości i projektów infrastrukturalnych z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Poniżej fotorelacja ze szkolenia.

Zdjęcia z pierwszego dnia szkolenia - 09.10.2017 r.

Zdjęcia z drugiego dnia szkolenia - 10.10.2017 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.