Trudno dziś podważyć argument, że wykorzystując Odnawialne Źródła Energii (OZE), nie tylko dbamy o jakość naszego powietrza, wód i całego, otaczającego nas środowiska, ale również - wytwarzając energię przy wykorzystaniu siły wiatru, wody, złóż geotermalnych oraz energii słonecznej - zachowujemy część paliw kopalnych dla przyszłych pokoleń.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) służy m.in. rozbudowie źródeł wytwórczych pracujących na bazie odnawialnych źródeł energii. Na realizację tego Programu - z ogółu środków, które w tej perspektywie otrzyma Polska (czyli 82 mld euro) - przeznaczono aż 27 mld euro. Z tej kwoty blisko 2,8 mld euro przypada na sektor energetyki. Środki kierowane są także na transport, środowisko, zdrowie i kulturę.

Głównymi obszarami wsparcia w sektorze energetyki są zmniejszenie emisyjności gospodarki (oś I) z budżetem 1,8 mld euro (w tym obszarze znajduje się również wsparcie inwestycji w OZE) oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego (oś VII) z budżetem 1 mld euro.

Docelowymi efektami realizacji zadań mających na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki są m.in. zmniejszenie emisji CO2 (równoważnika CO2) o 875 tysięcy ton, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5.041.000 GJ/rok oraz zaoszczędzenie 121.500 MWh energii elektrycznej rocznie.

Wdrażaniem projektów wspieranych ze środków POIiŚ 2014-2020 w sektorze energetyki w naszym kraju zajmują się: Ministerstwo Energii , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu PIB w Krakowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który z poziomu regionalnego koordynuje realizację działania 1.7. POIiŚ, czyli programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego".

W obszarze OZE możliwe jest pozyskanie dofinansowania na budowę lub zwiększenie mocy instalacji wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), a także energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth oraz wykorzystanie złóż geotermalnych - również o mocy przekraczającej 2 MWth). Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej, wynikających z budowy lub przebudowy danej instalacji.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Efekty wsparcia inwestycji w OZE w Polsce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało 21,6 mln zł na budowę ciepłowni Kortowo BIO. Inwestycja w ciepłownię BIO o mocy 25 MW, której łączny koszt wyniesie 44 mln zł, jest pierwszym krokiem modernizacji olsztyńskiej ciepłowni Kortowo.

Nowa ciepłownia będzie opalana przez rok 55 tysiącami ton zrębków drzewnych i zapewni pokrycie ponad jednej czwartej zapotrzebowania miasta na ciepło. Dodatkowo planowany układ odzysku ciepła (UOC) pozwoli, bez dodatkowego wkładu paliwa, odzyskać ze spalin nawet do 4 MWt.

Ciepłownia Kortowo BIO ma w przyszłości zapewnić ok. 25-30 procent zapotrzebowania miasta w ciepło, mimo że jej moc stanowić będzie tylko 10 procent mocy zamówionej przez klientów olsztyńskiego MPEC-u. - Wynika to z tego, iż mamy zamiar wykorzystywać możliwości jej pracy przez cały sezon grzewczy - od września do maja - mówi Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych Spółki MPEC.

Efektem jej działalności będzie zmniejszenie emisji CO2 o 60 tys. ton rocznie, a miasto zyska nowe źródło ekologicznego ciepła o mocy 25 MWt. Wilgotność biomasy, która będzie spalana w Ciepłowni Kortowo BIO, będzie wynosić około 50 procent, a sprawność kotła wyniesie ok. 85 procent.

Wsparcie zostało udzielone w ramach Działania nr 1.1 POIiŚ (Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych), Poddziałania 1.1.1, które obejmuje wsparcie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

W ramach Poddziałania 1.1.2 (Wsparcie dla projektów budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych) kwotą 8,6 mln zł (całościowy koszt inwestycji 17,4 mln zł) wsparta została budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej przez beneficjenta ENEA SA. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Choszczno II wraz z dostawą transformatora 110/15 kV o mocy 16 MVA oraz budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV, a także przebudowa powiązań kablowych SN-15 kV stacji Choszczno II z istniejącą siecią SN-15 kV.

W efekcie tej inwestycji realizowanej m.in. w celu zwiększenia możliwości przyłączania jednostek wytwórczych OZE, nastąpi unowocześnienie infrastruktury energetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a także poprawa warunków życia mieszkańców.

W ramach Działania nr 1.6 (Wsparcie dla wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe) Poddziałania 1.6.1 (Budowa nowych lub rozbudowa/przebudowa już istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.) kwotą 1,9 mln zł (całościowy koszt inwestycji: 5,3 mln zł) została wsparta budowa układu kogeneracji o mocy 1,2 MW w zakładzie Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.

Celem projektu jest budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, składającej się z generatora prądu z silnikiem gazowym tłokowym o mocy całkowitej 2518 kW, w tym mocy elektrycznej 1200 kW, kotła parowego z 4. ciągiem spalania (już w dyspozycji zakładu) oraz chillera absorpcyjnego wody lodowej z wydajnością chłodzenia 450 kW.

Dzięki inwestycji, Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. otrzyma dodatkowe i niezależne źródło mocy elektrycznej (1,2 MWe), cieplnej (1,211 MWt), a mieszkańcy zyskają na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z zakładowych instalacji.

Do dziś podpisano w Polsce ponad 660 umów na wsparcie inwestycji w sektorze energetycznym o całkowitej wartości ponad 20,8 mld zł.

https://www.gov.pl/web/energia/zobacz-efekty-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-funduszy-europejskich-w-sektorze-energetyka

Wsparcie dla tych projektów przekroczy łącznie 9,5 mld zł i z pewnością wpłynie na wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie, który - przypomnijmy - zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w roku 2030 ma wynosić w Unii Europejskiej 32%.

Wszystkie te działania prowadzą nas do celu, określonego w projekcie „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", jakim jest 15% - w 2022 r., 17% - w 2025 r., 19% - w 2027 r. i 21% udziału energii z odnawialnych źródeł w 2030 roku w końcowym zużyciu energii brutto, które jest oficjalnym wskaźnikiem na potrzeby monitorowania celu ustalonego w dyrektywie 2009/28/WE  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Przy czym nie należy mylić udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto z ich udziałem w końcowym zużyciu energii brutto. Ten drugi wskaźnik w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii 2009/28/WE określono jako ogół produktów energetycznych dostarczonych wszystkim sektorom (wszystkim konsumentom energii w kraju) łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny i ze stratami energii podczas dystrybucji i przesyłania.

Warto przypomnieć, że projekty dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są realizowane na terenie całego kraju. Oprócz wspierania inwestycji w instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, obejmują one wiele innych projektów, m.in budowę lub modernizację: gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, mieszkaniowym i w przedsiębiorstwach, budowę lub przebudowę systemów ciepłowniczych, budowę lub zwiększenie mocy już istniejących źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Inwestycje te przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego i służą poprawie warunków życia Polaków.

Dla czytelników chętnych dowiedzieć się więcej zapraszamy do udziału w IV Sesji organizowanej przez Ministerstwo Energii w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2019 w Siedlcach.

Patrycja Wojewódzka

Szczegóły i link do rejestracji na stronie:
https://www.gov.pl/web/energia/zapraszamy-na-ogolnopolski-szczyt-gospodarczy-w-siedlcach

 

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.