Przy pięknej, słonecznej pogodzie dnia 17.01.2020 r. w Przywodziu, odbyło się uroczyste zakończenie zadania grupy inicjatywnej mieszkańców wsi Przywodzie pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej  w Przywodziu”. Członkowie grupy inicjatywnej wraz z mieszkańcami  zaangażowali się bardzo w to przedsięwzięcie. Operatorem inicjatywy było Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów.

Na początku spotkania Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i Wójt Gminy Przelewice, podziękowali wszystkim tym, którzy brali udział w przygotowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny podziękowania skierowano do mieszkańców Sołectwa Przywodzia, w tym liderki grupy inicjatywnej, jej członków i wolontariuszy.

Przedsięwzięcie to nie tylko zintegrowało mieszkańców, ale także przyczyniło się do partnerskiej współpracy przy realizacji dalszych działań w ramach projektu  „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Podczas spotkania dla wszystkich uczestników zapewniono poczęstunek, co sprzyjało wspólnym rozmowom nad kolejnymi, ciekawymi inicjatywami na terenach rewitalizacji gminy.  

Galeria:

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.