Otwarcia, otwarcia!!! Tym razem w poniedziałek 29.06.2020 r. od godz.10:00 gościliśmy w Kaleńsku, gmina Boleszkowice. Przeurocza, maleńka wieś z niewielką ilością mieszkańców, ale bardzo radośnie otworzyła nową przestrzeń integracji lokalnej społeczności wzbogaconą o stół do tenisa stołowego zewnętrznego,

stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami oraz stalowe słupki do siatkówki z tulejami. Przedsięwzięcie realizowane z wielkim zaangażowaniem przez grupę inicjatywną i wolontariuszy z Kaleńska „Więzi pokoleniowe” służące nawiązaniu nowych relacji różnych grup wiekowych to drugie, zakończone przedsięwzięcie z sześciu zaplanowanych na terenie Gminy Boleszkowice . Na uroczyste otwarcie przybyli wszyscy , którzy przyczynili się do powstania miejsca zabawy i rekreacji dla młodszych i starszych dzieci, ich rodziców i seniorów, w tym członkowie grupy inicjatywnej z liderem, wolontariusze,  operator lokalny,  członek Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza Pan Wiesław Sienkiewicz, animatorzy i facylitatorzy projektu. Za czynny i aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia uczestnicy projektu zostali wyróżnieni podziękowaniami i drobnymi upominkami.

 W tym miesiącu zostanie uroczyście oddane również zadanie grupy inicjatywnej w Chwarszczanach.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).    

              
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.