Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków Od  18 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w piątki do 12:00.

Miejsce składania wniosków Biuro LGD, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek

Tryb składania wniosków

 1. Wniosek o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w Biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzach dostępnych na stronie pl, należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:
 • w 1 egzemplarzu papierowym, podpisanym przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz
 • na płycie CD wraz z załącznikami – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Płyta powinna być trwale opisana wg poniższego wzoru:

 1. Nazwa Grantobiorcy,
 2. Tytuł projektu,
 3. Numer naboru.
 4. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
 5. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Zakres tematyczny projektu grantowego  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności
Cel szczegółowy III.1: Wykreowanie i utworzenie przyjaznych przestrzeni społecznych
Przedsięwzięcie III.1.2: Wspieranie inicjatyw tworzących innowacyjne rozwiązania zagospodarowania przestrzeni społecznych

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie, budowę oraz modernizację infrastruktury mającej na celu szerzenie lokalnej kultury, turystyki,  rekreacji i dziedzictwa lokalnego - 19

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia: Limit środków w ramach naboru: 190 000,00 zł

Planowane do realizacji, w ramach projektu grantowego, zadania: W ramach projektu grantowego powstaną ciekawe formy zagospodarowania przestrzeni społecznych. Działania w tym zakresie polegają na utworzeniu miejsc spotkań mieszkańców, którzy mają swoją pasję i hobby tworząc swoją przestrzeń społeczną razem z przyjaciółmi, innymi mieszkańcami w miejscowościach gdzie nie ma świetlicy wiejskiej, punktów aktywizacji poprzez ich doposażenia w środki służące integracji lokalnego społeczeństwa wynikających z pomysłu wspólnych działań opracowanych przed złożeniem wniosku w ramach konkursu. Operacja zakłada również budowę oraz modernizacje takich miejsc, które spowodują, że część mieszkańców nieaktywnych, przyłączy się do przestrzeni społecznych tej grupy korzystającej z pomocy opisanej operacji. Projekt skierowany jest do mieszkańców danej miejscowości w tym osób z grup defaworyzowanych +25 i 50+.

 

Miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Informacja o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziom dofinansowania)

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant: 10 000,00 zł

Minimalna kwota pomocy na jeden grant: 5 000,00 zł        

Intensywność pomocy: do 95% kosztów kwalifikowalnych

Premia wypłacana jest w dwóch transzach, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy LGD a Grantobiorcą, na podstawie tabeli kosztów załączonej do wniosku:

 • 80% kwoty przyznanej pomocy, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, na wniosek Grantobiorcy;
 • nie więcej niż 20% przyznanej pomocy, jeżeli operacja została zrealizowana 
  i skontrolowana, a wszystkie niezbędne dokumenty przekazane wraz ze sprawozdaniem do Biura LGD.

Grantobiorcy

 1. Osoba prawna, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.
 3. Organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy nie przyznaje się. Jedyny wyjątek od tej reguły zapisany jest w § 29 ust. 4 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej (…) (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.) wskazujący, że pomoc jest wypłacana nawet gdy Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.);
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020;
 • kryteriami wyboru Grantobiorców oraz uzyskać minimalną liczbę punktów (50).
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników dla przedsięwzięcia (załącznik nr 5).
 2. LGD może odstąpić od konkursu na wybór wniosku o powierzenie grantu jeżeli operacje w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, np. do Biura LGD nie wpłynie 19 wniosków o przyznanie pomocy.

Informacja o załącznikach

 1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 2. Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów, o których mowa w Karcie opisu operacji dla projektów grantowych.
 3. Prosimy wnioskodawców o opisanie uzasadnienia do kryteriów, których nie uwzględniono w karcie opisu operacji we wniosku w punkcie XI - Szczegółowy opis operacji. Dotyczy kryteriów: nr 7 Ilość partnerów biorących udział w projekcie prosimy załączyć - listy intencyjne lub umowy partnerskie oraz nr 9 Ilość osób biorących udział w projekcie - prosimy zadeklarować ilość osób. Przy kontroli będą sprawdzane listy obecności oraz zdjęcia. 

Miejsce udostępniania LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
 3. Formularz umowy o powierzenie grantu.
 4. Formularz wniosku o rozliczenie grantu.
 5. Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu.

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” www.liderpojezierza.pl 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków
Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników Biura LGD w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników, osobiście w siedzibie Biura LGD (Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 03 60).

Poniedziałek- czwartek- 08.00- 15.00, piątek 8:00- 12:00 i po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura LGD.

Biuro LGD umożliwia korzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom, zainteresowanym składaniem wniosków do 2 grudnia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnich trzech dniach naboru (od 28 do 29 listopada 2019 r. i 2 grudnia 2019 r.).

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej § 31 ust. 12 Regulaminu Rady: „12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście operacji ocenionych, decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w Lokalnych Kryteriach Wyboru w ramach oceny za innowacyjność operacji. W przypadku, gdy nadal ocenione operacje uzyskały jednakową ilość punktów, o kolejności na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze.”

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku (zał. nr 5b do Regulaminu Rady)
 2. Karta oceny zgodności operacji z LSR (zał. nr 5 do regulaminu Rady)
 3. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (Załącznik nr 9 do umowy ramowej)
 4. Karta opisu operacji dla projektów grantowych (zał. nr 11a do Regulaminu Rady)
 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty do wypełnienia przez Grantobiorców:

 1. Wniosek o powierzenie grantu (Excel)
 2. Wniosek o powierzenie grantu (PDF)
 3. Karta opisu operacji dla projektów grantowych (Załącznik 11a do Regulaminu Rady)
 4. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
 5. Klauzule RODO

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o powierzenie grantu
 2. Wniosek o rozliczenie grantu
 3. Sprawozdanie z realizacji grantu
 4. Formularz protestu

WAŻNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Grantobiorcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik Biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. W związku z tym prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może spowodować odrzucenie wniosku lub uzyskanie mniejszej ilości punktów.
 • Prosimy wnioskodawców o opisanie uzasadnienia do kryteriów, których nie uwzględniono w karcie opisu operacji we wniosku w punkcie XI - Szczegółowy opis operacji. Dotyczy kryteriów: nr 7 Ilość partnerów biorących udział w projekcie prosimy załączyć - listy intencyjne lub umowy partnerskie oraz nr 9 Ilość osób biorących udział w projekcie - prosimy zadeklarować ilość osób. Przy kontroli będą sprawdzane listy obecności oraz zdjęcia. 

Dokumenty w załączniku:

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.