INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Kompleksowa organizacja, realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia pn.: „Działania aktywizujące”

Data zamieszczenia informacji: 28 lipca 2017 r.

 1. Zakres tematyczny operacji:
  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Zgodność z celami LSR:

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD Lider Pojezierza

Przedsięwzięcie 3.3.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźnik produktu: liczba działań wzmacniających komunikację

Wskaźnik rezultatu w3.3: 

 • Wzrost rozpoznawalności i tożsamości z obszarem objętym LSR przez społeczność lokalną
 • Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych poza obszarem LGD
 • Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach informacyjno-konsultacyjnych
  i promocyjnych

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

 1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł
 2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 Kliknij, aby pobrać tabelę kryteriów wyboru operacji

 1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 28 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.
Zamiar realizacji operacji wnioskodawca składa w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez LGD, osobiście w biurze LGD, tj.:  

Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek w godzinach:
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00

5. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dotyczącą identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Sekcja VII. Załączniki: A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy).

I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą:

 • Dokument tożsamości (kopia) lub zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności
  o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji – oryginał

II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 • Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zamiaru realizacji operacji lub aktualne dane wnioskodawcy wydrukowane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz ze statutem (kopia)
 • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia
 • Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
 • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający (-e) zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia - w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i prowadzenia przez niego działalności). Dokument powinien zawierać m.in. określenie zakresu prowadzonej przez podmiot działalności.

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna:

 • Umowa spółki cywilnej – kopia
 • Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia.
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.