XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Drukuj
wtorek, 06 wrzesień 2022 Michał Kasprzak Kategoria: Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 12.00

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 12.15.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 5. Podjęcie uchwały nr XXXI/01/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały nr XXXI/02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały nr XXXI/03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały nr XXXI/04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały nr XXX/05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały nr XXXI/06/2022 w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzaw ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
 11. Podjęcie uchwały nr XXXI/07/2022 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”
 12. Sprawy różne:
  1) informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju i w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2) zmiana siedziby Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
  3) dyskusja i podsumowanie
 13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Krzysztof Wiklak

Projekty uchwał z załącznikami Zarząd udostępni w siedzibie LGD (Aleja 1 Maja 6, Barlinek), od dnia 09 września 2022 r., zgodnie z Rozdziałem I § 2 pkt. 5 „Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekty uchwał.zip)Projekty Uchwał [ ]1987 kB
Pobierz plik (Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza.pdf)Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza[ ]2390 kB
Pobierz plik (Zaproszenie na XXXI Walne LGD zmieniony.pdf)Zaproszenie na XXXI Walne LGD zmieniony[ ]190 kB