Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 r., w Muzeum Woldenberczyków i Wsi Dziedzice w Dziedzicach 45, o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, następne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane na godz. 13.15.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 5. Podjęcie uchwały nr XXVIII/01/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały nr XXVIII/02/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały nr XXVIII/04/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2018..
 8. Podjęcie uchwały nr XXVIII/03/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały nr XXVIII/05/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwał nr XXVIII/06/2019 w sprawie wyboru Członków Zarządu  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 11. Podjęcie uchwały nr XXVIII/07/2019 w sprawie wyboru  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 12. Podjęcie uchwały nr XXVIII/08/2019 w sprawie wyboru  Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 13. Podjęcie uchwały nr XXVIII/09/2019 w sprawie wyboru  Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 14. Podjęcie uchwały nr XXVIII/10/2019 w sprawie wyboru  Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 15. Podjęcie uchwały nr XXVIII/11/2019 w sprawie wyboru  Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
 16. Sprawy różne:

-informacja o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym informacja o zmianach w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
-informacja na temat realizacji projektu „Pojezierze w pracy” w ramach RPO działanie 6.5
-informacja na temat realizowanego projektu w ramach RPO z działania 07.01 – program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
-dyskusja i podsumowanie

 1. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Krzysztof Szabatowski

 

 Projekty uchwał Zarząd udostępni w siedzibie LGD (Aleja 1 Maja 6, Barlinek), od dnia 4 czerwca 2019 r., zgodnie z Rozdziałem I § 2 pkt. 5 „Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza””.

 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.