Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” do przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Spotkania konsultacyjne odbywają się w naszym Biurze, gdzie będą Państwo mieli możliwość pozyskania informacji bądź zgłoszenia uwag do projektu strategii stacjonarnie. W trakcie spotkań konsultacyjnych omówione zostaną kierunki projektów zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2023-2027 zawierających m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Oprócz tego zapraszamy do wypełniania ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności na terenie gmin obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” (Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz i Trzcińsko-Zdrój) *, która znajduje się na poniższej stronie:

https://www.liderpojezierza.pl/projekty-stowarzyszenia/plan-w%C5%82%C4%85czenia-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnej-w-przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027/2255-ankieta-dotycz%C4%85ca-zmian-zachodz%C4%85cych-w-pa%C5%84stwa-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-na-terenie-gmin-obszaru-dzia%C5%82ania-lokalnej-grupy-dzia%C5%82ania-lgd-stowarzyszenia-,,lider-pojezierza.html

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na obszarze Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” jest dla nas bardzo cenna. Jako mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, które pozwolą zdiagnozować kluczowe potrzeby wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2023-2027.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.