1.       25 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pożytku! Nowelizacja dokonuje zmiany w wielu obszarach regulowanych ustawą, więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1655363.html

 

2.       Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - nabór potrwa do 6 września br. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,7339,otwarty-nabor-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-pn-system-partycypacyjnego-zarzadzania-sfera-ekonomii-spolecznej.html

3.       Od 7 września do 2 października br. potrwa nabór wniosków do Fundacji Kronenberga. Szczegóły na http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

4.    A może dotacje od Fundacji PGNiG? Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 września 2015 r. Szczegóły na http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe

5.  Do 10 września br. można składać wnioski o dotacje w ramach programu grantowego „Na dobry początek”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Szczegóły na http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

6.       Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 . Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło 3 konkursy grantowe. 

W ramach Działania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki, zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej http://cppc.gov.pl/category/aktualnosci/ Wnioski należy składać w  terminie: od 30 września 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. i do 29 lutego – w zależności od rodzaju konkursu.

7.       Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane przez pt. "Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w Szczecinie w dniu 19.09.2015 r. (sobota). Szczegóły nahttp://aktywneowes.pl/

8.       1 września br.  ogłoszono Konkurs FIO 2016! Od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. można składać oferty w Priorytecie 3 oraz w Priorytecie 4. Od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. będzie można składać oferty w Priorytecie 2.http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html II tura spotkań informacyjnych (w Szczecinie i w Koszalinie) dotyczących naboru wniosków w ramach priorytetu 2 FIO 2016 odbędzie się w listopadzie. Szczegóły będą rozsyłane po ustaleniu dokładnych terminów spotkań.

9.       Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 5 listopada do godz. 12. Do zdobycia dotacje do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2016 r.). Szczegóły http://www.rownacszanse.pl/i4 Stowarzyszenie Instytut Zachodni we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminą Kołobrzeg, Miastem i Gminą Choszczno oraz Powiatem Szczecineckim zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków. Szczegóły na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/co-slychac-w-iii-sektorze/ruszyl-regionalny-konkurs-grantowy-w-ramach-programu-rownac-szanse-2015 Na zgłoszenia czekamy do 1 października br.

10.   Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program priorytetowy „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”, skierowany do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia. Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Pierwszy konkurs we wrześniu! Więcej na https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,708,dotacje-dla-obywateli-na-eko-projekty.html

11.   Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem” realizowanego do dnia 31 grudnia 2015 r. Nabór do 11 września br. Więcej na http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7413,viii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach!

 

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.