Zapytanie ofertowe na wykonawcę usług szkoleniowych (trenerów)

Drukuj
piątek, 24 styczeń 2020 Michał Kasprzak Kategoria: Aktualne zapytania ofertowe Odsłony: 1416

W związku z realizacją projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" nr umowy na realizację projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert:

- Wybór Wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu pn.: "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - szkolenie.pdf)Zapytanie ofertowe - szkolenie[ ]3952 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy[ ]42 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Wykaz usług szkoleniowych.docx)Załącznik nr 2 - Wykaz usług szkoleniowych[ ]41 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2a - curriculum vitae.docx)Załącznik nr 2a - curriculum vitae[ ]38 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań.docx)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań[ ]39 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx)Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków[ ]82 kB
Tagged Under