Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu

Drukuj
środa, 27 listopad 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Aktualne zapytania ofertowe Odsłony: 1201

W związku z realizacją projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" nr umowy na realizację projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na:

Opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pt.: "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz ofertowy - Załacznik nr 1.doc)Formularz ofertowy - Załacznik nr 1[ ]184 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamoienia - Załącznik nr 2.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2[ ]942 kB
Pobierz plik (Oświadczene o braku powiązan - Załącznik nr 4.doc)Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 4[ ]93 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.doc)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3[ ]107 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]4142 kB
Tagged Under