Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji na potrzeby projektu...

Drukuj
piątek, 04 październik 2019 Michał Kasprzak Kategoria: Aktualne zapytania ofertowe Odsłony: 1216

W związku z realizacją projektu pn.: „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" nr umowy na realizację projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert:

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx)Formularz ofertowy - załącznik nr 1[ ]50 kB
Pobierz plik (Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Opis przedmiotu zamówienia[ ]3564 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2.docx)Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2[ ]84 kB
Pobierz plik (oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 3.doc)oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 3[ ]41 kB
Tagged Under