Informacja o ustanowieniu partnerstw na rzecz realizacji projektu

Drukuj
środa, 06 luty 2019 Wiktor Różański Kategoria: Informacje Odsłony: 1832

Mając na uwadze zaininicjowanie projektu partnerskiego na podstawie wspólnych działań Lidera i Partnera Samorządowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Ustawa wdrożeniowa)  ustanowiono partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, przedstawionego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej zgodnie z następującym harmonogramem: w dniu 04.02.2019 r.  - Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany,  05.02.2019 r. – Przelewice, 06.02.2019 r. - gminy Pełczyce, Choszczno i Recz.

Tagged Under