19 czerwca o godzinie 10:00 w Boguszynach, gmina Pełczyce miało miejsce wydarzenie animacyjne integrujące lokalną społeczność, otwarcie zakończonego zadania „ Siłownia zewnętrzna ”. Członkowie grupy inicjatywnej z jej liderem Sołtysem wsi zaplanowali utworzenie miejsca rekreacji i sportu na placu w centrum miejscowości.

Mieszkańcy, w tym wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania.Za kwotę 18 tys. zakupiono urządzenia : wyciskanie + wyciąg, wioślarz wolnostojący, narciarz wolnostojący, ławkę z blachy, regulamin korzystania z siłowni.

Na uroczyste otwarcie przybyli wszyscy , którzy przyczynili się do powstania siłowni zewnętrznej: mieszkańcy Boguszyn w tym członkowie grupy inicjatywnej z liderem, wolontariusze,  operator lokalny, Wicestarosta Choszczeński Pani Wioletta Kaszak, członek Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza Pan Wiesław Sienkiewicz, animatorzy projektu. Za czynny i aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia uczestnicy projektu zostali wyróżnieni podziękowaniami i drobnymi upominkami.

Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców w ramach projektu” Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” mają służyć ich aktywizacji, a przez to większej integracji społecznej.

   Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).    

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.