15.02.2020r. o godzinie 12:00 w Chlewicach gmina Boleszkowice miało miejsce wydarzenie animacyjne zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kulinarne przygody drogą do integracji” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlewicach.

Zadanie realizowane było przez grupę inicjatywną i wolontariuszy Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Mieszkańcy terenów rewitalizacji brali czynny i aktywny udział w spotkaniach z animatorami projektu, na których zaplanowali swoje zadania. Zdobywali wiedzę i doświadczenie podczas szkoleń wyjazdowych i miejscowych organizowanych przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Kolejna grupa inicjatywna zaplanowała postawienie grilla koło altany wolnostojącej na placu zabaw.

Miejsce te ma służyć integracji mieszkańców terenów rewitalizacji. Stowarzyszenie Lider Pojezierza realizuje zadania Projektu 7.1 na terenie rewitalizacji gmin: Boleszkowice, Trzcinsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Pełczyce, Recz , Choszczno i Przelewice.

Galeria:

                  
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.