Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).  Projekt realizowany był w partnerstwie 3 podmiotów: Lider Projektu - Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz Partnerzy - Fundacja Nauka dla Środowiska i Fundacja pod Aniołem.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu wpisują się w cele określone w zatwierdzonym przez IZ RPO WZ programie rewitalizacji dla danego obszaru. Cel główny Projektu został osiągnięty poprzez cele szczegółowe:

- wsparcie szkoleniowe i animacje lokalnej społeczności;

- wzrost ilości inicjatyw podjętych i zrealizowanych przez społeczność lokalną;

- wzrost integracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów zdegradowanych objętych LPR poprzez animację lokalnych środowisk oraz wsparcie procesu realizacji LPR.

W ramach zadania 1 Projektu prowadzone były działania  animacyjne mieszkańców obszaru rewitalizacji - wyłonienie grup inicjatywnych, wyłonienie i przeszkolenie liderów grup inicjatywnych (szkolenie wyjazdowe w Namyślinie i Cedyni). Po dwa szkolenia miejscowe w każdej gminie dla liderów grup inicjatywnych i uczestników grup inicjatywnych. Podejmowane działania nakierowane były na przygotowanie i nauczenie mieszkańców obszarów rewitalizowanych do realizacji działań inwestycyjnych polegających na tworzeniu inicjatyw lokalnych przez uczestników projektu (grupa inicjatywna wraz z liderem, wolontariusze i operator lokalny). Po zakończeniu ww. zadania przyszedł czas na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (zadanie 2), czyli zadań opracowanych przez grupy inicjatywne, które służą ogółowi mieszkańców danego obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie musiało wynikać i być zgodne z celami LPR danej gminy. W ramach tego zadania w Fazie I zrealizowano 32 inicjatywy po 4 na jedną gminę, w Fazie II, realizowane były przedsięwzięcia w gminach, które otrzymały środki w wyniku wyboru pomysłów zapewniających konkurowanie miedzy sobą (przedsięwzięcia konkursowe).

W rezultacie wykonano 48 inicjatyw, po 6 w każdej gminie objętej Projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Zrekrutowano 306 uczestników projektu, w tym 167 kobiet, 139 mężczyzn i 261 wolontariuszy, którzy odegrali główną rolę w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji i przebiegu wydarzenia animacyjnego na zakończenie inicjatywy zrealizowanej przez grupę.

Na terenie 8 gmin w wyniku realizacji Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” powstało 16 placów zabaw, 3 siłownie zewnętrzne, 12 altan w tym kilka z grillem i piecami chlebowymi oraz w 17 zadaniach doposażono i wyremontowano świetlice wiejskie oraz oświetlono lampami solarnymi miejsca spotkań mieszkańców terenów rewitalizacji.

Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie ogromne zaangażowanie Animatorów Lokalnych i Facylitatorów Projektu. To oni poprzez spotkania na dyżurach i poza nimi, podczas wielu godzin rozmów obudzili w trudnym społeczeństwie wiarę w zasadność projektu. Mieszkańcy zawsze mogli liczyć na wsparcie i pomoc merytoryczną w przypadku napotkanych problemów. Angażowali się w trudy codziennego życia uczestników, niejednokrotnie stając się mentorami, powiernikami pomagając rozwiązywać jednostkowe sprawy sporne. Zdobyli zaufanie mieszkańców, co bardzo pozytywnie wpłynęło na współprace przy realizacji Projektu. Wiele relacji, przyjaźni nadal jest kontynuowanych.

Realizacja Projektu ”Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” przyczyniła się do trwałej zmiany sytuacji gmin objętych programem i ich mieszkańców tj. sytuacji życiowej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej grupy docelowej - osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zarówno w okresie wsparcia projektowego jak i po zakończeniu projektu.

W ramach przypomnienia poniżej umieszczamy linki do 48 filmów przypominających realizację inicjatyw. Link do filmów https://www.youtube.com/playlist?list=PLgns9t-pTF-7wP8YdoFZrgA6W7vNPVDUk

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.