Po raz drugi pojawiliśmy się w miejscowości Ślazowo, gmina Przelewice. Za pierwszym razem podsumowaliśmy zadanie grupy inicjatywnej Projektu „ Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt..”- altana wolnostojąca z ławo-stołami. Tym razem  w dniu 10.09.2021 r. o godzinie 16:00 zakończone uroczyście zostało zadanie następnej grupy z tej miejscowości „ Spotkania pod chmurką”- grille i ławo-stoły.

Uczestnicy Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” zaplanowali i postawili obok altany, na wyłożonym polbruku dwa betonowe grille, zmontowali ławo-stoły wraz z parasolami. W tej niewielkiej, ale jakże aktywnej społecznie miejscowości powstał kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który służy wszystkim mieszkańcom. Poprzez spotkania mieszkańców zostanie pogłębiona więź pomiędzy lokalna społecznością oraz stworzy się możliwość nawiązania relacji pomiędzy starszym, a młodszym pokoleniem.  Podziękowania za zaangażowanie i pracę otrzymał lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze . Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślał członek Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pan Wiesław Sienkiewicz. Podsumowanie realizacji zadań uczestników Projektu uatrakcyjnił  najmłodszym  animator „Loczek”, najmłodsi mieli również możliwość zjeżdżania z dmuchanego zamku.

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.