Dnia 13.12.2021 r. o godzinie 10:00 w Reczu została otwarta ukończona inicjatywa pt. „Zaczarowany zakątek"- miejsce integracji w Parku Miejskim w Reczu. Celem zadania było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Recz.

Przedsięwzięcie wymagało: wyrównania terenu, demontażu elementów okalających starą fontannę, zamontowania półokrągłych, drewnianych ławeczek, pergoli, postawienia drewnianych donic  i zamontowania tablicy pamiątkowej. Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział w przygotowaniu i zagospodarowaniu tej przestrzeni. To już ostatnia inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w Reczu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne projekty.

 

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.