To już ostatnie zadanie mieszkańców terenu rewitalizacji, uczestników  Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” gminy Boleszkowice. Dnia 4 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 gościliśmy we wsi Chlewice. Tam grupa inicjatywna zaplanowała i postawiła altanę z grillem,

która wpłynie na zwiększenie integracji, częstszych spotkań na świeżym powietrzu różnych grup wiekowych, a tym samym zagospodarowanie terenu rewitalizacji.

Przedsięwzięcie wymagało: wyrównania, rozplantowania terenu, zakupu materiału, postawienia altany, zamontowania grilla i wędzarni, porządkowania po wykonaniu prac i  przymocowania tablicy pamiątkowej. Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział w przygotowaniu i zagospodarowaniu placu, na którym postawiony jest zestaw zabawowy i zagospodarowane miejsce na ognisko.

Mieszkańcy wsi zyskali estetyczną i funkcjonalną przestrzeń publiczną do spędzania relaksująco wolnego czasu na świeżym powietrzu, w pięknym i bezpiecznym miejscu.  Lider, członkowie grupy inicjatywnej i wolontariusze zorganizowali podczas wydarzenia animacyjnego poczęstunek ( ciasto, kawa, herbata) oraz rozpalili grilla i ognisko, na których pieczone były kiełbaski.

Podziękowania od przedstawicieli Stowarzyszenia Lider Pojezierza  za zaangażowanie i pracę otrzymali lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślał członek Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pan Wiesława Sienkiewicz .

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz,  Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.