Choszczno, 23.11.2021 r. godzina 9:30 - zjawiliśmy się na uroczystym wydarzeniu animacyjnym otwarcia inicjatywy pt. „Rajska plaża”. Tam grupa inicjatywna Projektu „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” podjęła się wykonania zadania, którego celem  było zwiększenie integracji, częstszych spotkań na świeżym powietrzu różnych grup wiekowych, a tym samym zagospodarowanie terenu rewitalizacji staje się „potencjałem do przeciwdziałania wykluczeniu mieszkańców”.

Przedsięwzięcie wymagało: wyrównania, rozplantowania terenu, zakupu niezbędnego sprzętu, pomocy przy jego montażu, zamontowaniu tablicy pamiątkowej. Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział w przygotowaniu i zagospodarowaniu plaży, na której postawiony został zestaw zabawowy - domek z elementami edukacyjnymi oraz karuzela platforma.  Podziękowania od przedstawicieli Stowarzyszenia Lider Pojezierza  za zaangażowanie i pracę otrzymali lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze . Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślała członkini Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pani Wioletta Kaszak. Podsumowanie realizacji zadania  uatrakcyjniły  zabawy dzieci z animatorem, które przeprowadzone były w sali Centrum Rekreacji i Sportu w Choszcznie.

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.