Oj działo się, tym razem w Reczu w dniu 08.10.2021 r. od godziny 10:00 gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy. Tam grupa inicjatywna Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” podjęła się wykonania inicjatywy „Razem zdrowo i wesoło”- warzywniak i miejsce relaksu w Reczu.

Celem zadania było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Recz. Przedsięwzięcie wymagało: wyrównania, rozplantowania terenu, zakupu niezbędnych materiałów, ziemi, zamontowania mebli, ławek, skrzynki na narzędzia, grządek, grilla, posadzenia ziół i warzyw, porządkowania terenu i zamontowania tablicy pamiątkowej. Uczestnicy Projektu aktywnie brali udział w przygotowaniu i zagospodarowaniu swojego warzywniaka, do pomocy dołączyli oprócz wolontariuszy sąsiadujący z DPS-em działkowcy, udzielając cennych, praktycznych rad podczas sadzenia. W okresie letnim mieszkańcy domu korzystali z posadzonych warzyw i ziół.

Poprzez spotkania mieszkańców zostanie pogłębiona więź pomiędzy lokalną społecznością oraz stworzy się możliwość nawiązania relacji pomiędzy starszym, a młodszym pokoleniem.  Podziękowania od przedstawicieli Stowarzyszenia Lider Pojezierza  za zaangażowanie i pracę otrzymali lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślała członkini Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pani Wioletta Kaszak. Podsumowanie realizacji zadania  uatrakcyjniły występy artystyczne, piosenki w wykonaniu mieszkańców ŚDS-u, zajęcia animacyjne oraz poczęstunek/ pieczone kiełbaski, napoje, ciastka, kawa, herbata/.

 

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.