Piątek 03.09.2021 r. był intensywnym dniem dla wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. O godzinie 10.00 uczestnicy grup inicjatywnych zakończyli zadania w mieście Pyrzyce. O godzinie 15.00 oddana została inicjatywa mieszkańców Wardynia gminy Choszczno ”Wspólne chwile w świetlistym zakątku”.

Intencją mieszkańców było stworzenie przyjaznego miejsca do wspólnych spotkań. Dzięki zaplanowanej i zrealizowanej inwestycji, jaką była wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie - mieszkańcy wsi będą mieli miejsce, które stworzy im możliwość częstszych spotkań przy poczęstunkach, warsztatach, szkoleniach dla różnych grup wiekowych. Poprzez spotkania mieszkańców zostanie pogłębiona więź pomiędzy lokalną społecznością oraz stworzy się możliwość nawiązania relacji pomiędzy starszym, a młodszym pokoleniem.  

Podziękowania za zaangażowanie i pracę otrzymał lider i uczestnicy grupy inicjatywnej oraz wolontariusze. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślała członkini Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Pani Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński oraz przedstawiciele władz samorządowych, zastępca Burmistrza Miasta Choszczna Pan Wojciech Sierakowski. Podsumowanie realizacji zadań uczestników Projektu uatrakcyjnił  najmłodszym  animator.

  Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.