03.09.2021 r. o godzinie 10.00 uczestnicy grup inicjatywnych Projektu 7.1 przygotowali zakończenie swoich zadań w miejscowości Pyrzyce. Było to „Nasza odskocznia”- postawienie trampoliny i „Kosmiczna wspinaczka” - postawienie urządzenia linowego w Parku M. Matysiaka.

To ostatnie konkursowe inicjatywy na terenie tej gminy. Oprócz tego w ramach działań Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” przy ogromnym zaangażowaniu uczestników projektu - mieszkańców z terenu rewitalizacji miasto Pyrzyce wzbogaciło się w: wymianę elementów placu zabaw w Parku M. Matysiaka, mini park linowy, zjazd linowy oraz donice ozdobne w miejscu odpoczynku i relaksu. Podziękowania za zaangażowanie i pracę otrzymali liderzy i uczestnicy grup inicjatywnych oraz wolontariusze. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców, to szczególnie podkreślali członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lidera Pojezierza oraz przedstawiciele władz samorządowych z Panią Burmistrz Marzeną Podzińską. Podsumowanie realizacji zadań uczestników Projektu uatrakcyjnił  najmłodszym  animator „Loczek”. Dzieci miały również możliwość skorzystania z dmuchańców.

  Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.