Kolejne otwarcie kolejnej zrealizowanej inicjatywy! Tym razem Gmina Recz, miejscowość Pomień.  W dniu 23 lipca 2021r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie inicjatywy pn. „Zabawa i edukacja to dobra integracja” – doposażenie placu zabaw w Pomieniu. Mieszkańcy, w tym wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania.

Plac zabaw doposażono w następujące urządzenia : kółko i krzyżyk, sześciokąt wielofunkcyjny, piaskownicę sześciokątną, karuzelę tarczową z siedziskami, huśtawkę ważkę oraz regulamin korzystania z palcu zabaw. Na uroczyste otwarcie przybyli wszyscy(m.in. lider grupy w raz grupą inicjatywną, wolontariusz, operator lokalny), którzy przyczynili się do powstania miejsc zabawy dla młodszych i starszych dzieci. Za czynny i aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia uczestnicy projektu zostali wyróżnieni podziękowaniami i drobnymi upominkami. Po części oficjalnej czas umilały zabawy z animatorem dla dzieci.

 

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.