19 czerwca 2021r.n o godzinie 11:00 w Rybakach, gmina Recz miało miejsce wydarzenie animacyjne integrujące lokalną społeczność - otwarcie zakończonego zadania pn. „ Aktywny zakątek” – doposażenie placu zabaw w Rybakach”. Członkowie grupy inicjatywnej z jej liderem oraz wolontariusze doposażyli istniejący plac zabaw w elementy tj. sześciokąt linowy, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo.

Mieszkańcy, w tym wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania. Po uroczystym otwarciu oraz odebraniu podziękowań przystąpiono do wspólnego świętowania. Dzieci spędzały czas z animatorem oraz korzystały z atrakcji jaką był dmuchaniec. Uczestnicy projektu wspólnie spędzali czas pod altaną, która była pierwsza inicjatywą  zrealizowaną w miejscowości Rybaki. Doposażony plac zabaw wraz z altaną tworzą miejsce integracji dla mieszkańców wsi.

Galeria:

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                  

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.