I kolejna impreza związana z realizacją zadań podsumowujących zakończenie prac grupy inicjatywnej, tym razem w gminie Pełczyce. W dniu 12.06.2021 r. byliśmy w Lubianie, gdzie do użytku lokalnej społeczności oddana została altana wolnostojąca.

„Odnawiamy i wzmacniamy więzi sąsiedzkie-altana wolnostojąca miejscem spotkań i relaksu w Parku Pamięci w Lubianie”- to tytuł inicjatywy zrealizowanej przez uczestników Projektu. Na otwarcie, pomimo deszczowej pogody przyszli licznie mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości w różnym wieku. I w tym dniu altana spełniła swoje funkcje, było miejsce, gdzie można przeczekać deszcz i poczęstować zebranych ciastem i kiełbaską przygotowaną przez panie z koła gospodyń i rady sołeckiej oraz porozmawiać z sąsiadami.

Obok altany powstanie grill z wędzarnią- następne zadanie kolejnej grupy inicjatywnej Projektu.  W niedalekiej przyszłości całość tworzyć będzie w Parku Pamięci w Lubianie zagospodarowaną przestrzeń dla młodszych i starszych mieszkańców miejscowości. Jest to efekt zaangażowania i uczestnictwa lokalnej społeczności w założenia projektu.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.