To był  atrakcyjny, efektywny weekend. Już w piątek 11.06.2021r. byliśmy wraz z uczestnikami Projektu na imprezie związanej z realizacją zadań podsumowujących zakończenie prac grupy inicjatywnej, tym razem w gminie Lipiany. Zatrzymaj chwile….”- napis  przestrzenny Lipiany z elementem dekoracyjnym. Tam członkowie grupy inicjatywnej podjęli się ciekawego zadania, służącego uatrakcyjnieniu swojej miejscowości.

Teren koło napisu został uporządkowany i zagospodarowany ławeczkami, na których przesiadują w wolnej chwili mieszkańcy. W miejscowości Lipiany zostaną wykonane jeszcze dwa zadania kolejnych grup inicjatywnych, renowacja Studzienki Piwowarów wraz z miejscem relaksu oraz Skwer Przyjaciół. Wszystkie inicjatywy uczestników Projektu angażują lokalną społeczność podczas planowania i realizacji zadań, a efekty ich pracy służą integracji wszystkich mieszkańców.

  Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  ( Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.