Dzieje się , dzieje….W związku z tym, że dostaliśmy zielone światło, możliwość organizacji imprez w wolnej przestrzeni ruszyliśmy z realizacją zadań podsumowujących zakończenie zadań grup inicjatywnych w gminach. 31 maja 2021 roku o godzinie 14:00  gościliśmy w Stołecznej, gmina Trzcińsko-Zdrój. Uczestnicy projektu zaplanowali i zakupili urządzenia na doposażenie placu zabaw : zestaw zabawowy, huśtawka potrójna metalowa, huśtawka ważka metalowa, liczydło.

Inicjatywa „Bujamy w obłokach” jest uzupełnieniem placu przy świetlicy wiejskiej, na którym  postawione zostały uprzednio przez uczestników projektu dwie altany. W obecnej chwili całość tworzy zagospodarowaną przestrzeń dla młodszych i starszych mieszkańców miejscowości Stołeczna. Jest to efekt zaangażowania i uczestnictwa lokalnej społeczności w założenia projektu.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.