W marcu 2021r. grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami pomogła przy montażu elementów placu zabaw, który dotyczył realizacji inicjatywy pn. „Aktywny zakątek” – doposażenie placu zabaw w Rybakach. W niedalekiej przeszłości bo w III kw. 2020r., została zrealizowana pierwsza inicjatywa z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  - piękna altana wolnostojąca, z której korzystają mieszkańcy Rybak wspólnie spędzając tam czas.

Doposażenie placu zabaw nie tylko zwiększy integrację społeczną obszaru rewitalizacji, ale wraz z altaną stanie się miejscem relaksu i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców Rybak. Celem realizacji inicjatywy było stworzenie przyjaznej przestrzeni sprzyjającej integracji i taki też efekt uzyskano.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno).                 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.