Animacja

Trwa animacja uczestników projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

Odsłony: 1488

Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych z terenu 8 gmin spotykają się z animatorami lokalnymi i z dużym zaangażowaniem dyskutują o planowanych inicjatywach, które będą realizowane z Projektu 7.1. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

Odsłony: 1493

Trwają spotkania liderów i uczestników grup inicjatywnych z animatorami lokalnymi w 8 gminach. Mieszkańcy z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem dyskutują, ustalają zadania i działania zmierzające do powstania małych architektur na obszarze rewitalizacji w swoich gminach.

Odsłony: 1566

Na terenie 8 gmin objętych projektem 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” trwają spotkania animatorów lokalnych z przedstawicielami grup inicjatywnych i samorządowych. Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych aktywnie pracują z animatorami nad swoimi pomysłami. Projektują zadania i ustalają tryb działań.

Odsłony: 1536

Celem Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza, dofinansowanego z Funduszy Europejskich jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.
W procesie animacji mieszkańców 8 gmin (Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Recz), na terenie każdej gminy tworzą się grupy inicjatywne wraz z ich liderami.

Odsłony: 1832


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.