Animacja

Od 19.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. trwały szkolenia miejscowe dla liderów i przedstawicieli grup inicjatywnych, uczestników  Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 1371

22.02.2020 r. o godzinie13:00 po raz kolejny spotkaliśmy się w Przywodziu, gmina Przelewice podczas wydarzenia animacyjnego wieńczącego zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kuchenna rewolucja - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przywodziu”.

Odsłony: 1074

Uczestnicy Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” ze zdwojoną energią rozpoczęli działania zmierzające do realizacji swoich zaplanowanych zadań na terenie rewitalizacji gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, Choszczno i Przelewice.

Odsłony: 1303

Po zakończeniu zadań grup inicjatywnych, kolejni liderzy wraz z członkami grup i animatorami lokalnymi Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” spotykają się na dyżurach zgodnie z harmonogramem. W ich trakcie planują swoje działania, dopracowują szczegóły swoich przedsięwzięć.

Odsłony: 1380

Odsłony: 1428


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.