Organizacje pozarządowe i tworzone przez nie środowisko stanowią niezwykle ważne i cenne źródło wiedzy oraz zasobów mogących w istotny sposób wpłynąć na jakość zadań realizowanych przez ROT.

Dysponujecie Państwo ogromnym zasobem wiedzy, która powinna być podstawą dla formułowania działań w ramach funkcjonowania samorządu. Korzystając z doświadczeń komórek działających w ramach Urzędu Marszałkowskiego oraz poszczególnych gmin i powiatów, w ramach ROT pragniemy w większym stopniu włączyć Państwa do udziału w tym procesie. Istotne jest dla nas zbudowanie spójnej sieci współpracy, udostępniania i wymiany wyników prowadzonych prac i analiz oraz aktywne zaangażowanie podmiotów trzeciego sektora w formułowanie polityk rozwoju regionu.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do przedstawienia ofert merytorycznych opracowań związanych tematycznie z obszarem prowadzonej działalności, które będą mogły stanowić merytoryczne wsparcie w toku tworzenia i monitoringu realizacji polityk publicznych. Zakres tematyczny przygotowywanych opracowań powinien dotyczyć następujących zagadnień:

  1. 1. Współpraca lokalnych/regionalnych organów administracji publicznej i sektora pozarządowego w wybranym zakresie tematycznym (m.in. wskazanie obszarów współpracy, ocena intensywności i efektywności współpracy, analiza mierzalnych i niemierzalnych efektów współpracy, poziom zainteresowania lokalnych/regionalnych samorządów zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym, potrzeby ewentualnych zmian w przedmiotowym zakresie, analiza współpracy w zakresie wykorzystywania środków publicznych, w tym środków unijnych)
  2. 2. Funkcjonowanie i współpraca podmiotów pozarządowych, w skład których wchodzą JST (stowarzyszeń, związków i porozumień JST, Lokalnych Grup Działania,  Lokalnych Grup Rybackich ze szczególnym uwzględnieniem w/w podmiotów działających na obszarach wiejskich - m.in. analiza sytuacji środowiska w/w podmiotów, zakres i możliwości współpracy z partnerami – szeroko rozumianą administracją, sektorem przedsiębiorstw, innymi organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną; dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki, analiza zidentyfikowanych trudności i problemów we współpracy, plany rozwojowe na kolejne lata, możliwości i zamierzenia aktywizacji lokalnych środowisk, w tym dotyczące wykorzystania środków unijnych)
  3. 3. Profesjonalizacja sektora pozarządowego (m.in. aktualne źródła finansowania działalności NGO, potrzeby w zakresie finansowania i związane z tym utrudnienia, skala zaangażowania środków publicznych w całym portfelu finansowym organizacji, sytuacja organizacji pozarządowych w świetle ograniczeń zewnętrznych źródeł finansowych, możliwości i dobre praktyki w urynkawianiu działalności NGO, w tym działalność biznesowa i ekonomia społeczna)
  4. 4. Budżetowanie równościowe w Programach Współpracy z organizacjami pozarządowymi (analiza Programów Współpracy pod katem podziału środków z uwzględnieniem płci, wieku, niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia etnicznego itp.)

Przedstawione propozycje pozwolą nam ocenić wagę proponowanego do opracowania zagadnienia, koncepcję podejścia do niego i zdolność organizacji do zdefiniowania właściwych rozwiązań, wypracowania wniosków i rekomendacji na przyszłość. Opracowania mogą zostać sporządzone w ujęciu sektorowym (np. polityka społeczna, edukacja, kultura, turystyka, ochrona zdrowia itp.) lub terytorialnym (analiza przedmiotowa na obszarze danej gminy/powiatu/województwa). Opracowania mogą obejmować wszystkie zaproponowane elementy w danym zakresie tematycznym, ale także mogą dotyczyć wyłącznie części z nich. Istotne jest, aby przedłożone opracowanie obejmowało konkretne dane z obiektywnie weryfikowalnych źródeł, ale także określało ciągi przyczynowo – skutkowe danego problemu i uwzględniało wnioski oraz rekomendacje w danym zakresie przedmiotowym. Ze złożonych na uproszczonym formularzu propozycji wyłonimy podmioty, które zostaną poproszone o przygotowanie opracowań.

Kwota przewidziana na realizację każdego z dokumentów nie przekroczy 3.000 złotych. Wyłonione podmioty zostaną poproszone o zawarcie stosownej umowy dotyczącej realizacji opracowania z Urzędem Marszałkowskim. Czas na przygotowanie opracowań będzie wynosił około ośmiu tygodni. Prosimy o przesyłanie koncepcji opracowań (w formie fiszek) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 kwietnia 2015 r. Wyłonione w ramach naboru podmioty zostaną bezpośrednio poinformowane o jego wynikach. Urząd Marszałkowski jako Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania w zakresie merytorycznym przedłożonych propozycji.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i aktywnym odzewem, a w perspektywie kolejnych miesięcy i lat przyczyni się do wzmocnienia potencjału merytorycznego środowiska pozarządowego oraz jego udziału w formułowaniu polityk publicznych na Pomorzu Zachodnim.

 

Załączniki:
Pobierz plik (opracowania_ngo_-_fiszka_dla_karty_projektow_opracowan_ii_edycja.doc)Fiszka[więcej informacji]38 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.