INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTOWANIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODMIOTU BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Drukuj
piątek, 11 maj 2018 Kategoria: Aktualności

W związku z tym, że planowane zmiany przepisów w omawianym zakresie nie weszły w życie (zostały uchylone w dniu, w którym miały zacząć obowiązywać) właściwym jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną poprzez wykazanie:

adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo 

adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).

Jednocześnie z uwagi na powyższe informuję, że dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną, w oparciu o:

pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z:

wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne,

stosuje się wyłącznie do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2, wszczętych i niezakończonych przed dniem niniejszego pisma.

W związku z powyższym należy pamiętać, że dla operacji, w których pomoc przyznano i warunek § 3 ust. 1 lit c rozporządzenia 19.22, został potwierdzony w oparciu o dokumenty inne niż dowód osobisty/zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności - miejsce zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną we wniosku(-ach) o płatność będzie musiało być potwierdzone w odniesieniu do ww. dokumentów (dowód osobisty /zaświadczenie z właściwej Ewidencji ludności).

Jednocześnie należy pamiętać, że po wejściu w życie ustawy o CEDIG3 przedsiębiorca ma obowiązek wpisać w rejestr adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej jedynie wtedy, gdy nie będzie miał on charakteru tymczasowego, związanego np. z częstymi zmianami miejsca wykonywania działalności gospodarczej (usługi u klienta) lub mobilnym charakterem działalności. Dlatego w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie wprowadzi do rejestru adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, warunek § 3 ust. 1 lit d rozporządzenia dla 19.24, będzie sprawdzany w oparciu o miejsce zamieszkania osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą5, na obszarze wiejskim objętym LSR (potwierdzone wpisem w dowodzie osobistym/zaświadczeniu z Ewidencji ludności). Takie też zmiany zostały wprowadzone do rozporządzenia dla poddziałania 19.24, które zgodnie z Wykazem aktów oczekujących na ogłoszenie w bazie Rządowego Centrum Legislacji, planowane jest do ogłoszenia najpóźniej w dniu 11 maja br. (tekst rozporządzenia w załączeniu).

1 art. 74 stanowił, że od dnia 1 stycznia 2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy.
2 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 772, z późn. zm.)

3 art. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647)
4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (oczekuje na ogłoszenie)
5 do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646)

Tagged Under