1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Omówienie wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w okresie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresów: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (nabór Nr 1/2016)” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór Nr 2/2016)”.
 5. Złożenie pisemnych deklaracji poufności i bezstronności.
 6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zapoznaniu się z wnioskami (WoPP).
 7. Przedstawienie WoPP złożonych na poszczególne nabory.
 8. Dyskusja nad złożonymi projektami.
 9. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.
 10. Podjęcie uchwał Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w sprawie uznania operacji za zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyznania operacji punktów według lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Sporządzenie przez Przewodniczącącą list operacji ocenionych w ramach zakresów: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”.
 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Przewodnicząca Rady
Beata Broda-Biaduń

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.