1) NOWY WYMIAR NADZORU

a) Zlikwidowano kompetencje organów nadzoru do opiniowania statutów nowo powołujących się organizacji, jak i dokonywanych zmian. Po 20 maja br. wszystkie Państwa wnioski o zmiany w statucie dokonywane będą z pominięciem organu nadzoru. Sąd po zakończeniu postępowania będzie jedynie przysłał postanowienia/zawiadomienia o rejestracji. Dla postępowań, które rozpoczęły się przed 20 maja br. obowiązują stare przepisy.

b) Uszczegółowiono nadzór. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie do podjętych działań nadzorczych.

2) TERMINY - art. 20a. ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż  w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Będzie szybciej ;D

3) OPŁATY - Wnioski organizacji pozarządowych o rejestrację, zmianę danych są wolne od opłat skarbowych. Płacą jedynie te organizacje, które wpisane są do rejestru przedsiębiorców.

4) ZMIANY W KRS - Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru.

5) NOWE ZAPISY. Zgodnie z nowelizacją, z dniem 20 maja br. zaczął obowiązywać zapis art. 10 ust 1 pkt 5a ustawy dopuszczający możliwość wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia (o ile przewiduje to statut) za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji za faktyczne czynności, a nie za samo bycie w zarządzie. Dodatkowo  art. 11 ust 4 ustawy, który mówi o tym, że w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nimi stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Co to oznacza dla Państwa organizacji.

A to, że koniecznym jest dostosowanie zapisów statutu, co do możliwości wynagradzania za pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia. To wynika z uzasadnienia do projektu ustawy. A co za tym idzie powołanie pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami zarządu albo wyznaczenie członka organu kontroli wewnętrznej do tej roli. Tutaj niestety nie znajdziemy szczegółowych informacji chociażby w zakresie liczby pełnomocników. Przyjęta ostatecznie treść przepisu, o tym kto ma podpisywać umowy z członkami zarządu, daje stowarzyszeniom dwie alternatywy.

Pierwsza to wskazanie członka organu kontroli wewnętrznej. Organ ten – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Druga możliwość to wybranie przedstawiciela przez walne zebranie członków. Walne zebranie nie jest codziennością organizacji. Wiemy z praktyki, że spotkanie wszystkich członków stowarzyszenia następuje raz, może dwa razy do roku. Planując kolejne walne zebranie członków, warto więc pomyśleć o zmianach, jakie wprowadzą nowe przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, dotyczące tej właśnie kompetencji walnego zebrania. Przy najbliższej okazji powołajmy pełnomocników – i taka propozycja się pojawia, aby dla większej swobody i elastyczności walne wskazało więcej niż jedną osobę, która będzie reprezentowała stowarzyszenie w umowach oraz w sporach z członkiem zarządu.

Można rozważyć wówczas dodanie do kompetencji Walnego Zebrania Członków, czyli wszystkich członków, możliwości wyboru pełnomocnika WZC do zawierania umów z członkami Zarządu. Zapis statutowy mógłby więc brzmieć tak:

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

  1. a) Wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
  2. b) (… )

Rozwiązanie takie będzie nie tylko przejawem transparentności, ale także liczenia się z opinią WZC. Ten pełnomocnik nie stanie się nowym organem stowarzyszenia, nie ma obowiązku wpisania go do KRS, nie musi więc pełnić swojej funkcji przez pełną kadencję, może być powołany uchwałą WZC ad hoc, bądź przykładowo na potrzeby danego projektu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że umieszczając taki przepis w statucie, należy do ogólnych zasad reprezentacji dodać na końcu słowa z zastrzeżeniem ( ), czyli paragrafu, w którym wybór pełnomocnika stał się nową domeną WZC.

Analogicznie zapisy takie uregulować można w kompetencjach Komisji Rewizyjnej np. a) w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu; b) (…)

W załącznikach poniżej przykładowe zapisy, które można wykorzystać decydując się na zmiany w statucie.

Zwracamy również uwagę, iż w ślad za wyborem pełnomocnika powinno iść również pełnomocnictwo, które zawierać powinno m.in. opis przedmiotu pełnomocnictwa.

DOSTOSOWANIE STATUTU Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw wszystkie stowarzyszenia działające na podstawie dotychczasowych przepisów mają obowiązek dostosowania swoich statutów do zmian wykazanych w zmienianej ustawie w terminie 24 ms. od dnia wejścia w życie ustawy. Data graniczna to 20 maja 2018 r. I skoro ta data wskazywana jest m.in. dla uzupełnienia statutu o treści wynikające z nowego art. 10 ust 1 pkt 5a i art. 11 ust 4 ustawy to domniemywać można, że dopiero po uregulowaniu tego obowiązku możemy działać dalej i tym samym powoływać pełnomocnika. Zdania w tej materii są niestety podzielone.

Drodzy Państwo, wyprzedzając pytania. Powyższe informacje mają na celu uporządkowanie najistotniejszych informacji w obszarze nowelizacji. Polecamy zatem konsultację z prawnikiem, tak aby mieć słuszność przyjętego kierunku działania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Pieczyńską. Poniżej dane kontaktowe:

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224
fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT_przykładowe zapisy.docx)Statut - przykładowe zapisy[Plik .DOCX (MS Word)]16 kB
Pobierz plik (zmiany_prawo_.pdf)Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - prezentacja[Plik .PDF (Adobe Reader)]2282 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.