Uczestniczący w spotkaniu zespół programowy reprezentuje różne grupy mieszkańców (młodzi, starsi) oraz różne środowiska (parafia, szkoła, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rada sołecka, grupy nieformalne). Takie podejście pozwoli na uzyskanie szerokiego spektrum opinii i katalogu potrzeb, a finalnie wypracowany dokument będzie efektem rzeczywistego konsensusu w sprawach dotyczących nas wszystkich.

Na kanwie gruntownej diagnozy sytuacji, analizy SWOT (słabe strony, mocne strony, szanse, zagrożenia), zespół określi wizję rozwoju, cele które chce osiągnąć oraz działania, które do owych celów doprowadzą.

Zespół podejmie także próbę określenia potencjalnych źródeł finansowania, nadania poszczególnym działaniom odpowiednich priorytetów oraz wskaże podmioty za ich realizację odpowiedzialne. 

To najtrudniejszy element  strategii, dlatego zespół zaprosił Ireneusza Kostkę Wiceprezesa  Stowarzyszenie LIDER POJEZIERZA,  aby przybliżył tematykę związaną z rozwojem wsi w ramach planowanych  przez LGD działań w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022..

Organizatorzy spotkania:

Jarosław Ostry
Menadżer ds. obywatelskiej
strategii rozwoju Różańska

Maciej Patynowski
Prezes Polskiej Fundacji
Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania:

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.