Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" będzie realizował LSR z programu PROW na lata 2014-2020!

Drukuj
środa, 27 kwiecień 2016 Kategoria: Aktualności

Limit dostępnych środków dla województwa zachodniopomorskiego  przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wynosi 25 127 028,01 (EUR). Natomiast wysokość środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  na lata 2014-2020 wynosi  18 764 705,88 (EUR).

Wyboru LSR dokonuje się w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów w ramach oceny, do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym województwie. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru LSR, wynosi 147 (60% maksymalnej liczby punktów).

Zgodnie z §9 ust. 13 z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu konkursu na wybór LSR, dla tych strategii które w ramach oceny punktowej uzyskały co najmniej 147 punktów, lecz nie więcej niż 172 punktów – wnioskowane kwoty środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałań 19.2 (Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) 19.3 (Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działań) i 19.4 (Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji)  ulegają obniżeniu o 10%. Ponadto dla tych strategii, które w ramach oceny punktowej uzyskały co najmniej 173 punktów, lecz nie więcej niż 196 punktów – wnioskowane kwoty środków EFRROW w ramach poddziałań 19.2 19.3 i 19.4 ulegają obniżeniu o 5%.

Wybór  warunkowy LSR wymaga wprowadzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ramowej, zmian zapewniających otrzymanie co najmniej minimalnej liczby punktów dla tych kryteriów, dla których zostało określone minimum punktowe.

Ostatecznie 17 LSR zostało wybranych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (9 LSR – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_ocenionych_lsr_zawierajaca_liczbe_punktow_26.04.2016.docx)Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju[Plik .DOCX (Word)]14 kB
Tagged Under