O młodzieży na obszarach wiejskich.

Drukuj
wtorek, 12 styczeń 2016 Kategoria: Aktualności

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki, ośrodków doradztwa rolniczego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich. Spotkaniu przewodniczył prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Dariusz Suszyński.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wspierających młodzież na obszarach wiejskich. Wśród celów grupy  wymienił  tworzenie warunków dla powstrzymania degradacji młodzieży na obszarach wiejskich, wyrównania szans, a także pokazywania dobrych przykładów, które mogą stać się wzorem do naśladowania.

- Chcemy się włączyć do Waszych propozycji i poszukać możliwości realizacji tych pomysłów – powiedział wiceminister.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę uczestników spotkania na działania resortu rolnictwa zmierzające do włączenia polityki spójności w rozwój obszarów wiejskich. Wiceminister Zarudzki podkreślił także znaczenie oddolnych inicjatyw, tworzenia porozumień lokalnych, partnerstw dwu-, trójsektorowych, podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich, których beneficjentem powinna być także młodzież na wsi.

Tagged Under