W skład Grupy wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki, ośrodków doradztwa rolniczego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży na obszarach wiejskich. Spotkaniu przewodniczył prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Dariusz Suszyński.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wspierających młodzież na obszarach wiejskich. Wśród celów grupy  wymienił  tworzenie warunków dla powstrzymania degradacji młodzieży na obszarach wiejskich, wyrównania szans, a także pokazywania dobrych przykładów, które mogą stać się wzorem do naśladowania.

- Chcemy się włączyć do Waszych propozycji i poszukać możliwości realizacji tych pomysłów – powiedział wiceminister.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę uczestników spotkania na działania resortu rolnictwa zmierzające do włączenia polityki spójności w rozwój obszarów wiejskich. Wiceminister Zarudzki podkreślił także znaczenie oddolnych inicjatyw, tworzenia porozumień lokalnych, partnerstw dwu-, trójsektorowych, podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich, których beneficjentem powinna być także młodzież na wsi.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.