Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Drukuj
czwartek, 07 styczeń 2016 Kategoria: Aktualności

                          Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader, (jako dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 1, 2 i 3), może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

                           W związku z wykonywaniem przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zadania polegającego na budowie, tworzeniu i opracowaniu projekt dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i EFR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader,  Zarząd  Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  w dniu 29 listopada 2015 roku w imieniu Stowarzyszenia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader wdrażanej poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

                          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 02 grudnia 2015 r., znak: WOPN-OS.410.298.2015.MK uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu opracowanej dla potrzeb Stowarzyszenia Lider Pojezierza  „Lokalnej Strategii Rozwoju”.

                         Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 05 stycznia 2016 r., znak: NZNS.7040.1.110.2015 wydał opinię, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnej Strategii Rozwoju” opracowanej przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.  

                        Przy rozważaniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższe organy brały pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a mianowicie:

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  z siedzibą w Barlinku stwierdził, że projekt „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poniżej znajdują się do pobrania skany przedmiotowych decyzji.

W imieniu LGD:

Ireneusz Kostka  wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Załączniki:
Pobierz plik (INSPEKTOR SANITARNY.PDF)INSPEKTOR SANITARNY[ ]1025 kB
Pobierz plik (RDOŚ.PDF)REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA[ ]1671 kB
Tagged Under