Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader, (jako dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt 1, 2 i 3), może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

                           W związku z wykonywaniem przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zadania polegającego na budowie, tworzeniu i opracowaniu projekt dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i EFR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader,  Zarząd  Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  w dniu 29 listopada 2015 roku w imieniu Stowarzyszenia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader wdrażanej poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

                          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 02 grudnia 2015 r., znak: WOPN-OS.410.298.2015.MK uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu opracowanej dla potrzeb Stowarzyszenia Lider Pojezierza  „Lokalnej Strategii Rozwoju”.

                         Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 05 stycznia 2016 r., znak: NZNS.7040.1.110.2015 wydał opinię, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnej Strategii Rozwoju” opracowanej przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.  

                        Przy rozważaniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższe organy brały pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a mianowicie:

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza”  z siedzibą w Barlinku stwierdził, że projekt „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poniżej znajdują się do pobrania skany przedmiotowych decyzji.

W imieniu LGD:

Ireneusz Kostka  wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

Załączniki:
Pobierz plik (INSPEKTOR SANITARNY.PDF)INSPEKTOR SANITARNY[ ]1025 kB
Pobierz plik (RDOŚ.PDF)REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA[ ]1671 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.