Wspólnie tworzymy Strategię na lata 2014-2020 dla Gminy Barlinek

Drukuj
poniedziałek, 02 listopad 2015 Kategoria: Aktualności

 

Powstaje zaktualizowana strategia gminy Barlinek.  Długofalowe cele strategiczne dla gminy są ważne, bo dzięki nim można tworzyć wieloletnie plany inwestycyjne w sposób racjonalny i przemyślany. Kluczowa jest tu współpraca z mieszkańcami, którzy powinni mieć wpływ na plany inwestycyjne w najbliższych latach, w ramach opracowywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego (WSPO). Mieszkańcy myślą tak samo, jak każdy inny rodzaj konsumenta - chcą dokonywać wyboru spośród różnych możliwości rozwojowych.

Ważną rzeczą będzie system ustalania hierarchii projektów realizacji celów strategii, gdyż wiele proponowanych inwestycji będzie konkurować ze sobą o uzyskanie ograniczonych środków finansowych. Takim systemem jest właśnie Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny.

Program będzie narzędziem dialogu o rozwoju gminy. Będzie również informował mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, inne władze administracyjne i instytucje o planowanych inwestycjach, w celu skoordynowania finansowania i czasu ich realizacji. Program inwestycyjny umożliwia również informowanie potencjalnych inwestorów prywatnych o przedsięwzięciach i planach gminy na najbliższe lata.

Program opierać się będzie na wieloletniej prognozie dochodów i wydatków gminy oraz prognozie wolnych środków na najbliższe lata. Umożliwi to podzielenie nie jednorocznej puli pieniężnej, ale np. pięcioletniej. W ramach większej kwoty, zmieści się więcej istotnych propozycji inwestycyjnych.

Program umożliwi dostęp do finansowania zewnętrznego. Co oznacza, że samorząd, który przedstawi strategię i operacyjny plan rozwojowy, a nie pojedyncze zadania do sfinansowania, uzyskuje dużo większe szanse na pozyskanie środków unijnych.

Dlatego prosimy wszystkich o zgłaszanie zarówno pomysłów na „miękkie” projekty jak i „twarde” inwestycje. Liczymy na aktywność mieszkańców, biznesu i organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia muszą być dobrze opisane, dlatego wprowadzony będzie i rozpowszechniony formularz, który musi być w całości wypełniony. Nie wypełnione w całości formularze nie będą rozpatrywane.

Prace nad WSPO poprowadzi Zespół Koordynacyjny, który zostanie powołany przez burmistrza, we współpracy z poszczególnymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przedsiębiorcami i organizacjami. Zespół będzie ustalał ostatecznie listę zadań inwestycyjnych, przyznawał punkty poszczególnym projektom oraz porządkował je według zdobytych punktów, według kryteriów zgodnych z celami Strategii Rozwoju Gminy.

Lista projektów będzie podstawą do opracowania Wieloletniego Strategicznego Planu Operacyjnego.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków inwestycyjnych.

 

 

Tagged Under