Smart City Inteligentna Gmina Lokalnie i Globalnie - Konferencja w Myśliborzu

Drukuj
czwartek, 15 październik 2015 Kategoria: Aktualności

Impulsem do zrównoważonego i trwałego rozwoju jednostek osadniczych staje się dziś koncepcja Smart City (inteligentne miasto, inteligentna gmina). Jest to innowacyjna inicjatywa, która prowadzi do usprawnienia funkcjonowania społeczeństw poprzez: nowoczesne rozwiązania w komunikacji społecznej, zarządzanie wytwarzaniem i zużyciem energii, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Koncepcja Smart City przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z: trwałym rozwojem społeczeństw, bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej, wykluczeniem społecznym, zanieczyszczeniem środowiska. Smart City, jako jeden z kluczowych projektów rozwijanych w krajach Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz działania zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz pobudzenia innowacyjności gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. W XXI w. sektor energii stanowi istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy oraz niezależność poszczególnych krajów i społeczeństw. Następuje proces przebudowy gospodarki w kierunku samowystarczalności energetycznej bazującej na własnych, w dużej mierze odnawialnych, zasobach oraz na produkcji energii w lokalnych rozproszonych źródłach wytwarzania, a także na tworzeniu inteligentnych sieci społecznych i dystrybuujących energię. Koncepcja Smart City jest w krajach rozwiniętych kołem zamachowy nowoczesnej gospodarki. Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wdrożenie do życia społecznego i gospodarczego praktycznych wdrożeń biznesowych, a także poprzez aktywizację kapitału społecznego oraz przyciągnięcie kapitału prywatnego do inwestycji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Warunkiem skuteczności tych działań jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu przy aktywnym udziale mieszkańców jako prosumentów. Celem omawianych działań będzie wdrożenie rozwiązań i utworzenie płaszczyzn współpracy, które w sposób trwały przyczynią się do dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej.

Program konferencji znajduje się do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_smart_city.jpg)Plakat[ ]80 kB
Pobierz plik (smart city - broszura.pdf)Smart City - program[ ]114 kB
Tagged Under